Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Daniel A. Bell

Chế độ trọng dụng nhân tài và những giới hạn của dân chủ ở Trung Quốc

Nguồn: Daniel A. Bell, “Chinese Democracy Isn’t Inevitable,” The Atlantic, 29/05/2015. Biên dịch: Nghiêm Hồng Sơn | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Những nhược điểm trong hệ thống chính trị … Continue reading

June 15, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.