Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái gì đó” – James Valvis

James Valvis (1969) là tác giả cuốn How to Say Goodbye (Aortic Books, 2011). Cái gì đó Cái phút mà bác sĩ nói ung thư đại tràng bạn hầu như … Continue reading

December 27, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.