Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Còn về con ruồi nhà” – T. R. Hummer

T. R. Hummer (1950–) là tác giả của mười hai tập thơ, trong đó có Skandalon và Ephemeron. Ông dạy ở Đại học Tiểu bang Arizona, nơi ông là giám … Continue reading

December 4, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.