Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Category Archives: Trầm cảm

Cởi mở hơn về trầm cảm

Nguồn: Steven Petrow, “Opening Up About Depression,” The New York Times, February 8, 2016. Biên dịch: Tram Nguyen | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tôi đã trải qua nhiều tình … Continue reading

May 21, 2017 · 1 Comment

Sổ tay trầm cảm: Các nguyên tắc điều trị

Nguồn: Anderson, Ian M. ‘Principles of therapy’. Handbook of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. 31–49. Print. Biên dịch: Nguyễn Huy … Continue reading

December 25, 2015 · Leave a comment

Sổ tay trầm cảm: Chẩn đoán

Nguồn: Friedman, Edward S. ‘Diagnosis’. Handbook Of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. 19–30. Print. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | … Continue reading

November 23, 2015 · Leave a comment

Sổ tay trầm cảm: Trầm cảm trong các nhóm bệnh nhân khác nhau

Nguồn: Denko, Timothey and Friedman, Edward S. ‘Depression in Different Types of Patients’. Handbook of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. … Continue reading

November 23, 2015 · Leave a comment

Sổ tay trầm cảm: Phân loại, nguyên nhân, và dịch tễ học

Nguồn: Friedman, Edward S. ‘Classification, Causes, And Epidemiology’. Handbook Of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. 1–12. Print. Biên dịch: Nguyễn … Continue reading

November 23, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.