Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: David Bellos

David Bellos: Những gì người ta nói về dịch thuật

David Bellos (1945–) là giáo sư ngành văn học Pháp và văn học so sánh tại Đại học Princeton, nơi ông là giám đốc Chương trình Dịch thuật và Giao … Continue reading

January 25, 2017 · Leave a comment

Lịch sử của từ điển và vai trò trong dịch thuật

Nguồn: Bellos, David. “Understanding Dictionaries.” Is That A Fish In Your Ear? Translation and the Meaning of Everything. New York, NY: Faber and Faber, 2011. (Bản dịch nháp) Dịch giả sử dụng … Continue reading

November 4, 2015 · 2 Comments

David Bellos: Về việc dịch văn bản văn học

David Bellos (1945–) là dịch giả tiếng Pháp và giáo sư ngành văn học Pháp và văn học so sánh tại Đại học Princeton, nơi ông là giám đốc Chương … Continue reading

November 2, 2015 · 4 Comments

Thế nào là một bản dịch?

Nguồn:David Bellos, “What Is a Translation?” (Chapter 1) in Is That A Fish In Your Ear? Translation and the Meaning of Everything, New York: Faber and Faber, 2011. Đây là chương … Continue reading

October 28, 2015 · 2 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.