Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Osip Mandelstam

“Tôi sẽ nói sơ bộ, thì thầm thôi” – Osip Mandelstam

Osip Mandelstam sinh năm 1891 trong một gia đình Do Thái ở Warsaw. Năm 1911 ông cùng các nhà thơ Nikolai Gumilev và Sergey Gorodetsky lập nên trường phái thơ … Continue reading

June 29, 2020 · Leave a comment

“Đừng so sánh: người làm sao so sánh” – Osip Mandelstam

Osip Mandelstam sinh năm 1891 trong một gia đình Do Thái ở Warsaw. Năm 1911 ông cùng các nhà thơ Nikolai Gumilev và Sergey Gorodetsky lập nên trường phái thơ … Continue reading

June 5, 2020 · Leave a comment

“Còn chưa chết, hẵng còn chưa cô độc” – Osip Mandelstam

Osip Mandelstam sinh năm 1891 trong một gia đình Do Thái ở Warsaw. Năm 1911 ông cùng các nhà thơ Nikolai Gumilev và Sergey Gorodetsky lập nên trường phái thơ … Continue reading

May 30, 2020 · 1 Comment

“[Chỉ đọc những cuốn sách trẻ con]” – Osip Mandelstam

Osip Mandelstam sinh năm 1891 trong một gia đình Do Thái ở Warsaw. Năm 1911 ông cùng các nhà thơ Nikolai Gumilev và Sergey Gorodetsky lập nên trường phái thơ … Continue reading

April 26, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.