Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Žito nhà ảo thuật” – Miroslav Holub

Miroslav Holub (1923–1998) là nhà thơ và nhà miễn dịch học người Séc. Žito nhà ảo thuật Để làm vui lòng nhà vua ông biến nước thành rượu.Ếch thành người … Continue reading

November 6, 2021 · Leave a comment

“Tình yêu” – Miroslav Holub

Miroslav Holub (1923–1998) là nhà thơ và nhà miễn dịch học người Séc. Tình yêu Hai ngàn điếu thuốc. Hai trăm cây số từ bức tường này đến bức tường … Continue reading

April 19, 2020 · Leave a comment

“Viên hạ sĩ giết Archimedes” – Miroslav Holub

Miroslav Holub (1923–1998) là nhà thơ và nhà miễn dịch học người Séc. Viên hạ sĩ giết Archimedes Bằng một nét đậm hắn giết đường tròn, đường tiếp tuyến và … Continue reading

March 24, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.