Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nghiên cứu với dưa vàng” – Lia Purpura

Lia Purpura (1964–) là nhà thơ người Mỹ. Cô là nhà văn thường trú tại Đại học Maryland, Baltimore County, và dạy tại Rainier Writing Workshop ở Tacoma, WA. Nghiên … Continue reading

February 22, 2020 · Leave a comment

“Xác suất” – Lia Purpura

Lia Purpura (1964–) là nhà thơ người Mỹ. Cô là nhà văn thường trú tại Đại học Maryland, Baltimore County, và dạy tại Rainier Writing Workshop ở Tacoma, WA. Xác … Continue reading

August 24, 2018 · Leave a comment

“Tương lai hoàn thành” – Lia Purpura

Lia Purpura (1964–) là nhà thơ người Mỹ. Cô là nhà văn thường trú tại Đại học Maryland, Baltimore County, và dạy tại Rainier Writing Workshop ở Tacoma, WA. Tương … Continue reading

January 24, 2018 · Leave a comment

“Lời cầu nguyện” – Lia Purpura

Lia Purpura (1964–) là nhà thơ người Mỹ. Cô là nhà văn thường trú tại Đại học Maryland, Baltimore County, và dạy tại Rainier Writing Workshop ở Tacoma, WA. Lời … Continue reading

December 8, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.