Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nghiên cứu hai hình dáng (Midas/Marigold)” – Monica Youn

Monica Youn (1972–) lớn lên ở Texas và có bằng JD tại Trường Luật Đại học Yale và bằng MPhil tại Đại học Oxford. Cô là tác giả của Blackacre, tập … Continue reading

September 28, 2022 · Leave a comment

“Quinta del Sordo” – Monica Youn

Monica Youn (1972–) lớn lên ở Texas và có bằng JD tại Trường Luật Đại học Yale và bằng MPhil tại Đại học Oxford. Cô là tác giả của Blackacre, … Continue reading

February 25, 2020 · Leave a comment

“Nghiên cứu hai hình dáng (Orpheus/Eurydice)” – Monica Youn

Monica Youn (1972–) lớn lên ở Texas và có bằng JD tại Trường Luật Đại học Yale và bằng MPhil tại Đại học Oxford. Cô là tác giả của Blackacre, … Continue reading

July 28, 2019 · Leave a comment

“Mẫu đen” – Monica Youn

Monica Youn (1972–) lớn lên ở Texas và có bằng JD tại Trường Luật Đại học Yale và bằng MPhil tại Đại học Oxford. Cô là tác giả của Blackacre, … Continue reading

March 28, 2018 · Leave a comment

“Hựu ca” – Monica Youn

Monica Youn (1972–) lớn lên ở Texas và có bằng JD tại Trường Luật Đại học Yale và bằng MPhil tại Đại học Oxford. Cô là tác giả của Blackacre, … Continue reading

November 8, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.