Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Phó thác” – Ezra Pound

Ezra Pound (1885–1972) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất, nếu không nói là lớn nhất, của … Continue reading

June 12, 2020 · Leave a comment

“Một phóng đãng” – Ezra Pound

Ezra Pound (1885–1972) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất, nếu không nói là lớn nhất, của … Continue reading

April 18, 2020 · Leave a comment

“Lời chào” – Ezra Pound

Ezra Pound (1885–1972) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất, nếu không nói là lớn nhất, của … Continue reading

March 30, 2020 · Leave a comment

“Một hiệp ước” – Ezra Pound

Ezra Pound (1885–1972) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất, nếu không nói là lớn nhất, của … Continue reading

November 14, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.