Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Từ ngữ làm gì” – Linh Dinh

Linh Dinh sinh năm 1963 ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1975, nơi anh sống hầu hết thời gian cho đến khi trở về Việt Nam năm 2018. Anh … Continue reading

August 16, 2021 · Leave a comment

“Ruồi vĩnh cửu và đàn ông hậu hiện đại” – Linh Dinh

Linh Dinh sinh năm 1963 ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1975, nơi anh sống hầu hết thời gian cho đến khi trở về Việt Nam năm 2018. Anh … Continue reading

July 22, 2021 · Leave a comment

“Các phép chữa của Maria” – Linh Dinh

Linh Dinh sinh năm 1963 ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1975, nơi anh sống hầu hết thời gian cho đến khi trở về Việt Nam năm 2018. Anh … Continue reading

July 9, 2021 · Leave a comment

“Đạn tù tì trên quả đất san phẳng” – Linh Dinh

Linh Dinh sinh năm 1963 ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1975, nơi anh sống hầu hết thời gian cho đến khi trở về Việt Nam năm 2018. Anh … Continue reading

June 23, 2021 · Leave a comment

“Mắt cá” – Linh Dinh

Linh Dinh sinh năm 1963 ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1975, nơi anh sống hầu hết thời gian cho đến khi trở về Việt Nam năm 2018. Anh … Continue reading

June 11, 2021 · Leave a comment

“Từ đẹp nhất” – Linh Dinh

Linh Dinh sinh năm 1963 ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1975, nơi anh sống hầu hết thời gian cho đến khi trở về Việt Nam năm 2018. Anh … Continue reading

May 11, 2021 · Leave a comment

“Ăn gà rán” – Linh Dinh

Linh Dinh sinh năm 1963 ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1975, nơi anh sống hầu hết thời gian cho đến khi trở về Việt Nam năm 2018. Anh … Continue reading

November 28, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.