Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bó hoa” – Tadeusz Dąbrowski

Tadeusz Dąbrowski (1979–) là nhà thơ người Ba Lan với các tác phẩm đã được dịch rộng rãi sang nhiều thứ tiếng. Anh đã có hai tập thơ được xuất … Continue reading

December 27, 2021 · Leave a comment

“Đêm cuối” – Tadeusz Dąbrowski

Tadeusz Dąbrowski (1979–) là nhà thơ người Ba Lan với các tác phẩm đã được dịch rộng rãi sang nhiều thứ tiếng. Anh đã có hai tập thơ được xuất … Continue reading

November 13, 2020 · Leave a comment

“Thư” – Tadeusz Dąbrowski

Tadeusz Dąbrowski (1979–) là nhà thơ người Ba Lan với các tác phẩm đã được dịch rộng rãi sang nhiều thứ tiếng. Anh đã có hai tập thơ được xuất … Continue reading

October 19, 2020 · Leave a comment

“Dịch chuyển đỏ” – Tadeusz Dąbrowski

Tadeusz Dąbrowski (1979–) là nhà thơ người Ba Lan với các tác phẩm đã được dịch rộng rãi sang nhiều thứ tiếng. Anh đã có hai tập thơ được xuất … Continue reading

April 7, 2020 · Leave a comment

“Câu” – Tadeusz Dąbrowski

Tadeusz Dąbrowski (1979–) là nhà thơ người Ba Lan với các tác phẩm đã được dịch rộng rãi sang nhiều thứ tiếng. Anh đã có hai tập thơ được xuất … Continue reading

July 15, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.