Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Của tồn tại thuần” – Wallace Stevens

Wallace Stevens (1879–1955) là một trong những nhà thơ tiêu biểu và có ảnh hưởng của phong trào thơ hiện đại Mỹ. Ông được trao giải Bollingen năm 1949, hai … Continue reading

January 26, 2022 · Leave a comment

“Người tuyết” – Wallace Stevens

Wallace Stevens (1879–1955) là một trong những nhà thơ tiêu biểu và có ảnh hưởng của phong trào thơ hiện đại Mỹ. Ông được trao giải Bollingen năm 1949, hai … Continue reading

January 8, 2021 · Leave a comment

“Căn phòng xám” – Wallace Stevens

Wallace Stevens (1879–1955) là một trong những nhà thơ tiêu biểu và có ảnh hưởng của phong trào thơ hiện đại Mỹ. Ông được trao giải Bollingen năm 1949, hai … Continue reading

April 6, 2020 · Leave a comment

“Một bài tập cho giáo sư X” – Wallace Stevens

Wallace Stevens (1879–1955) là một trong những nhà thơ tiêu biểu và có ảnh hưởng của phong trào thơ hiện đại Mỹ. Ông được trao giải Bollingen năm 1949, hai … Continue reading

October 3, 2018 · Leave a comment

“Gubbinal” – Wallace Stevens

Wallace Stevens (1879–1955) là một trong những nhà thơ tiêu biểu và có ảnh hưởng của phong trào thơ hiện đại Mỹ. Ông được trao giải Bollingen năm 1949, hai … Continue reading

November 2, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.