Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trong làng” – James Longenbach

James Longenbach (1959–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư hàm Joseph Henry Gilmore ngành văn học Anh tại Đại học Rochester. … Continue reading

September 15, 2021 · Leave a comment

“Tuyết” – James Longenbach

James Longenbach (1959–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư hàm Joseph Henry Gilmore ngành văn học Anh tại Đại học Rochester. … Continue reading

May 6, 2020 · Leave a comment

“Mãi mãi” – James Longenbach

James Longenbach (1959–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư hàm Joseph Henry Gilmore ngành văn học Anh tại Đại học Rochester. … Continue reading

March 3, 2020 · Leave a comment

“Phố 112” – James Longenbach

James Longenbach (1959–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư hàm Joseph Henry Gilmore ngành văn học Anh tại Đại học Rochester. … Continue reading

December 17, 2018 · Leave a comment

“Người Trái đất” – James Longenbach

James Longenbach (1959–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư hàm Joseph Henry Gilmore ngành văn học Anh tại Đại học Rochester. … Continue reading

March 9, 2018 · Leave a comment

“Va ly” – James Longenbach

James Longenbach (1959–) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư hàm Joseph Henry Gilmore ngành văn học Anh tại Đại học Rochester. … Continue reading

December 17, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.