Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Con dế” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017. … Continue reading

January 11, 2021 · Leave a comment

“Trại ngựa nhà Hawkins” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017. … Continue reading

January 6, 2021 · Leave a comment

“Cừu” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017. … Continue reading

February 29, 2020 · Leave a comment

“Nói tôi xem, tâm hồn là gì” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017. … Continue reading

September 5, 2019 · Leave a comment

“Mùa hè đã không dài đủ” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017. … Continue reading

April 20, 2019 · Leave a comment

“Khi tôi đánh mất lòng can đảm” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017. … Continue reading

February 18, 2019 · Leave a comment

“Lời em trao anh” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017. … Continue reading

November 3, 2018 · Leave a comment

“Ở trong tù” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017. … Continue reading

September 23, 2018 · Leave a comment

“Gửi hồn tôi” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017. … Continue reading

September 11, 2018 · Leave a comment

“Lũ ruồi nhớ chúng ta không” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017. … Continue reading

January 12, 2018 · Leave a comment

“Trên một phà chở khách” – Jean Valentine

Jean Valentine (1934–2020) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2004, giải Wallace Stevens năm 2009, và giải Bollingen năm 2017. … Continue reading

June 20, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.