Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi không thể nói tôi không” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque môn sáng tác văn chương tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ … Continue reading

February 15, 2020 · Leave a comment

“Dương vật của Giáo hoàng” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque môn sáng tác văn chương tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ … Continue reading

October 4, 2019 · 1 Comment

“Cho cậu” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque môn sáng tác văn chương tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ … Continue reading

May 7, 2018 · Leave a comment

“Ngợi ca cái quy đầu” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque môn sáng tác văn chương tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ … Continue reading

December 27, 2017 · Leave a comment

“Một lần” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque môn sáng tác văn chương tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ … Continue reading

August 5, 2017 · Leave a comment

“Bất cứ ai rời bỏ tình yêu” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque môn sáng tác văn chương tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ … Continue reading

July 17, 2017 · Leave a comment

“Mọi thứ” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque môn sáng tác văn chương tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ … Continue reading

December 23, 2016 · Leave a comment

“Tôi trở về tháng Năm năm 1937” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque môn sáng tác văn chương tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ … Continue reading

November 13, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.