Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Với rượu và sự mất” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Với rượu và sự mất

Với rượu và sự mất, với
cấn cả hai:

tôi cưỡi qua tuyết, người nghe không,
tôi cưỡi Chúa vào xa – gần, ngài hát,
đó là
chuyến đi cuối của chúng tôi qua
những rào con người.

Họ cúi xuống khi
họ nghe thấy chúng tôi trên đầu, họ
viết, họ
dối tiếng hí chúng tôi
vào một trong
những ngôn ngữ minh họa của họ.

Paul Celan, “Bei Wein und Verlorenheit,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1959 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 14, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: