Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thảo mộc đắng để ăn, và nhúng vào mật” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp … Continue reading

April 6, 2021 · Leave a comment

“Sự trở về của kẻ hoang đàng” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp … Continue reading

March 18, 2021 · Leave a comment

“‘Thế giới này không phải là nhà, tôi chỉ đi qua’” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp … Continue reading

March 8, 2021 · Leave a comment

“Sau khi đọc Vương Duy, tôi ra ngoài đến mặt trăng tròn” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp … Continue reading

February 25, 2021 · Leave a comment

“Sau khi đọc Đỗ Phủ, tôi ra ngoài đến vườn cây lùn” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp … Continue reading

February 20, 2021 · Leave a comment

“Nấm cóc” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp … Continue reading

January 30, 2021 · Leave a comment

“Bóng ma của Walter Benjamin bước đi lúc nửa đêm” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp … Continue reading

January 21, 2021 · Leave a comment

“Khi đàn ngựa phi nước đại khỏi chúng ta, thì đó là một điều tốt” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp … Continue reading

November 9, 2020 · Leave a comment

“Nắng cược vào cái sẽ đến” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp … Continue reading

November 2, 2020 · Leave a comment

“Bóng và khói” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp … Continue reading

July 14, 2020 · Leave a comment

“Cánh vàng” – Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp … Continue reading

May 4, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.