Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nghiên cứu mây” – Andrea Cohen

A Cloud Study Sunset

A Cloud Study, Sunset, c. 1821 by John Constable

Andrea Cohen là nhà thơ người Mỹ. Bà là chủ nhiệm The Writers House tại Merrimack College và Blacksmith House Poetry Series ở Cambridge, MA.

Nghiên cứu mây

Làm sao mây
học cách làm mây?

Chúng nghiên cứu cái
Constable—nhìn chúng—

đã thấy: sự kính sợ, chắc chắn,
nhưng cũng một cú rơi

khỏi bất cứ cảm giác nào
của bề mặt trần thế. Không

đường chân trời. “Lướt-trời,” ông gọi
hàng trăm bức phác thảo của mình. Nghĩ

về nhà Wallenda Vĩ đại duỗi mình
không lưới trên hẻm núi: một đám mây

học cách không nhìn xuống.

Andrea Cohen, “Cloud Study,” Unfathoming (Four Way Books, 2017). This poem was first published in The New Yorker (April 25, 2016 Issue).

Copyright © 2017 by Andrea Cohen | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 16, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: