Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Dưới một bức tranh” – Paul Celan

Wheatfield with Crows, 1890 by Vincent van Gogh

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Dưới một bức tranh

Sóng lúa mì quạ bầy.
Màu xanh của bầu trời nào? Cái bên trên? Bên dưới?
Mũi tên muộn, bắn ra từ tâm hồn.
Rầm rì mạnh hơn. Ửng gần hơn. Cả hai thế giới.

Paul Celan, “Unter ein Bild,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1955 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 28, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: