Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“có quá nhiều chiếc đồng hồ” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

March 7, 2021 · Leave a comment

“[cái cây nhỏ]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

December 27, 2020 · Leave a comment

“[cầu cho trái tim tôi luôn luôn rộng mở]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

August 11, 2020 · 1 Comment

“[Cô ơi,tôi sẽ chạm cô bằng tâm trí]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

July 15, 2020 · Leave a comment

“[khi]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

June 28, 2020 · Leave a comment

“[nó có thể không như này mãi;và tôi bảo]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

May 26, 2020 · Leave a comment

“[khi chúa quyết định tạo]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

April 28, 2020 · Leave a comment

“[Mùa xuân có lẽ giống như một bàn tay]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

April 5, 2020 · Leave a comment

“[ai mà biết mặt trăng có phải]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

March 19, 2020 · Leave a comment

“[bất chấp tất cả mọi thứ]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

March 8, 2020 · Leave a comment

“[tôi thích thân mình tôi khi nó ở bên thân]” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu … Continue reading

March 1, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.