Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: John Berryman

Mộng ca 67 – John Berryman

John Berryman (1914–1972) là một nhân vật lớn trong nền thơ ca Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 20 và là một gương mặt chủ chốt trong trường phái … Continue reading

April 3, 2020 · Leave a comment

Mộng ca 103 – John Berryman

John Berryman (1914–1972) là một nhân vật lớn trong nền thơ ca Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 20 và là một gương mặt chủ chốt trong trường phái … Continue reading

January 7, 2020 · Leave a comment

Mộng ca 76 – John Berryman

John Berryman (1914–1972) là một nhân vật lớn trong nền thơ ca Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 20 và là một gương mặt chủ chốt trong trường phái … Continue reading

May 13, 2019 · Leave a comment

Mộng ca 235 – John Berryman

John Berryman (1914–1972) là một nhân vật lớn trong nền thơ ca Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 20 và là một gương mặt chủ chốt trong trường phái … Continue reading

August 28, 2018 · Leave a comment

“Bài thơ quả bóng” – John Berryman

John Berryman (1914–1972) là một nhân vật lớn trong nền thơ ca Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 20 và là một gương mặt chủ chốt trong trường phái … Continue reading

July 26, 2018 · Leave a comment

Mộng ca 1 – John Berryman

John Berryman (1914–1972) là một nhân vật lớn trong nền thơ ca Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 20 và là một gương mặt chủ chốt trong trường phái … Continue reading

July 9, 2018 · Leave a comment

Mộng ca 29 – John Berryman

John Berryman (1914–1972) là một nhân vật lớn trong nền thơ ca Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 20 và là một gương mặt chủ chốt trong trường phái … Continue reading

May 2, 2018 · Leave a comment

Mộng ca 14 – John Berryman

John Berryman (1914–1972) là một nhân vật lớn trong nền thơ ca Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 20 và là một gương mặt chủ chốt trong trường phái … Continue reading

April 26, 2018 · Leave a comment

Mộng ca 28 – John Berryman

John Berryman (1914–1972) là một nhân vật lớn trong nền thơ ca Mỹ trong nửa sau của thế kỷ 20 và là một gương mặt chủ chốt trong trường phái … Continue reading

February 22, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.