Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giải cấu trúc” – Mary Ruefle

Mary Ruefle sinh năm 1952 ở McKeesport, Pennsylvania. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of … Continue reading

October 9, 2022 · Leave a comment

“Sự đồng cảm của cá tuyết” – Mary Ruefle

Mary Ruefle sinh năm 1952 ở McKeesport, Pennsylvania. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of … Continue reading

July 2, 2021 · Leave a comment

“Gốc tích” – Mary Ruefle

Mary Ruefle sinh năm 1952 ở McKeesport, Pennsylvania. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of … Continue reading

December 29, 2020 · Leave a comment

“Lorraine” – Mary Ruefle

Mary Ruefle sinh năm 1952 ở McKeesport, Pennsylvania. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of … Continue reading

August 1, 2020 · Leave a comment

“Trường trung học” – Mary Ruefle

Mary Ruefle sinh năm 1952 ở McKeesport, Pennsylvania. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of … Continue reading

June 23, 2020 · Leave a comment

“Tôi chẳng thể yên lặng được một giờ” – Mary Ruefle

Mary Ruefle (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of … Continue reading

April 15, 2020 · Leave a comment

“Chuyện người hàng thịt” – Mary Ruefle

Mary Ruefle (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of … Continue reading

December 24, 2019 · Leave a comment

“Thất bại trần phàm” – Mary Ruefle

Mary Ruefle (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of … Continue reading

November 26, 2019 · Leave a comment

“Giọng nam cao của anh nói có” – Mary Ruefle

Mary Ruefle (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of … Continue reading

September 29, 2019 · Leave a comment

“Sáng thế ký” – Mary Ruefle

Mary Ruefle (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of … Continue reading

October 13, 2018 · Leave a comment

“Con thỏ con cho chúng ta một bài học về sự vĩnh cửu” – Mary Ruefle

Mary Ruefle (1952–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1995 và giải William Carlos Williams năm 2011, và dạy ở Vermont College of … Continue reading

September 29, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.